www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 50 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท

- Advertisement -

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ เปิดรับสมัครสอบ เป็นลูกจ้าง จำนวน 50 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท รับสมัครด้วยตนเอง ทางอีเมล์ และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2561

กยศ เปิดรับสมัครสอบ เป็นลูกจ้าง 50 อัตรา 

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จํานวน 50 อัตรา โดยอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,750 บาท

 

๒. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

จัดทําข้อมูลผู้กู้ยืม ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลกับองค์กรนายจ้าง และแจ้งการหักเงินเดือนให้กับผู้กู้ยืม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทราบ

 

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑.๑ สัญชาติไทย

๓.๑.๒ เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

๓.๒ ลักษณะต้องห้าม

๓.๒.๑ ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลมีคําสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

๓.๒.๒ ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

– ๓.๒.๓ ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือองค์การอื่นๆ

๓.๒.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏ อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง

๓.๒.๕ ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจอื่น

๓.๒.๖ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๔. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

 

๕. เอกสารประกอบการรับสมัคร

๕.๑ ใบสมัครตามรูปแบบที่กองทุนฯ กําหนด(คลิ๊กเพื่อโหลดที่นี่)พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

๕.๒ สําเนาวุฒิการศึกษา ๑ ฉบับ (การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา)

๕.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ

๕.๔ สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (เฉพาะเพศชาย) ๑ ฉบับ

๕.๕ ประวัติการทํางานโดยย่อ

๕.๖ สําเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (ถ้ามี)

๕.๗ หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ)

ทั้งนี้ ใบสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า สําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย

 

๖. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2561

๖.๑ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ

๖.๒ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: hrslfastudentloan.or.th ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม 2561

๖.๓ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา เลขที่ ๘๙ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและกําหนด วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผ่านทาง www.studentloan.or.th

8. วิธีการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

9. เกณฑ์การตัดสิน เป็นไปตามที่คณะกรรมการฯ สอบคัดเลือกกําหนด

ทั้งนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครนี้ โดยการพิจารณาของกองทุนฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ ต่อคําตัดสินของกองทุนฯ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๔๘๘๘ ต่อ ๕๑๘,๕๐๖

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖๐

(นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์) ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สมัครงาน กยศ
สมัครงาน กยศ

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

 

- Advertisement -

- Advertisement -