www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กยศ.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 70 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-11 เมษายน 2562

- Advertisement -

กยศ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 70 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-11 เมษายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

กยศ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อตําแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จํานวน 70 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ลักษณะงาน: ปฏิบัติงานโทรถามทวงหนี้

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

วันเวลาทํางาน

วันทํางาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทํางาน เริ่มทํางานตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 20.00 น

วันทํางาน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลาทํางาน เริ่มทํางานตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น

วันหยุดงานประจําสัปดาห์ หยุดได้ 1 วัน เฉพาะวันทํางานระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ เท่านั้น


การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของ กยศ. สามารถยื่นใบสมัคร ได้ 2 ช่องทาง ตั้งแต่ วันที่ 4-11 เมษายน 2562 ดังนี้
(๑) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
กยศ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 Tel. 02-016-4888 Fax. 02-016-4800 www.Studentloan.or.th
(๒) ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: hrstfestudentloan.or.th ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2562

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่


เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร กยศ

(๑) ใบสมัครตามรูปแบบที่กองทุนกําหนด

(๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้วถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่สมัคร) จํานวน ๑ รูป

(๓) สําเนาหลักฐานการศึกษา

(๔) สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน ฉบับปัจจุบัน จํานวน อย่างละ ๑ ฉบับ

(๕) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญทหารกองเกิน (เฉพาะเพศชาย) ๑ ฉบับ

(๖) หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ)

ทั้งนี้ ใบสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้เข้ารับการสมัครคัดเลือกรับรองสําเนาถูกต้อง

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -