www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กปร. เปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

กปร.(สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2562
รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

กปร.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. เลขที่ 2012 ซอยอรุณอัมรินทร์ 36 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โทร.02-447 8500-6 ต่อ 106-108 มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท
สํานักงาน กปร. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ สํานักงาน กปร. บริเวณบอร์ดติดประกาศ ชั้น 1 และทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th หัวข้อ “(ข่าวทรัพยากรบุคคล/ประกาศรับสมัครงาน)”

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ – นามสกุล หลังรูปด้วย)

(2) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่า เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตาม กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้อง สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 24 มิถุนายน 2562

กรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นําหนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน

(3) แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักปรากฏชัดเจนเพื่อใช้แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่

(4) แสดงหลักฐานอื่น ๆ ฉบับจริง เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี ชื่อ- นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น ต่อเจ้าหน้าที่

(5) แสดงหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไปฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ กํากับไว้มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร

 

แผนที่ กปร.
แผนที่ กปร.

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -